PERİYODİK TEKNİK KONTROL, ÖLÇÜM VE RAPORLAMA

"Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi (İşyerinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır.) yukarıda bahsi geçen laboratuvarın Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir.

ELVER OSGB'nin çözüm ortağı İş Hijyen Akredite Laboratuvar Kuruluşu vasıtasıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde sizlere destek sağlamakta ve kontrollerde sizlere hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıdaki parametrelerde test ve ölçümleri yap­tırmak zorundadır.

Kullanım şartları nedeniyle yıpranan, ayarları bozulabilen ve bu durumda sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturabilecek olan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Ülkemizde işyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanlardan hangilerinin periyodik kontrollerinin gerçekleştirileceği, kontroller ile ilgili standartlar, kontrol periyot ve kriterleri ile bu kontrolleri yapmaya kimlerin yetkili olduğunun bilgisi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce tanımlanmıştır.

Bu konuda ELVER OSGB ile çözüm ortaklarınca yetkili ve  A tipi Akredite Muayene Kuruluşu vasıtasıyla işletmenizdeki tüm makine ve ekipmanlarınızın test ve kontrollerinde Türkak akreditasyonu kapsamında sizlere Periyodik Teknik Kontrol ve Testleri konusunda hizmet vermektedir.

*Makinelerın Teknik Kontrolleri

*Basınçlı Kap Ve Ekipmanları

*Kaldırma Ve İletme Ekipmanları

*İş Makineleri ve Ekipmanları

*Tezgahlar ve Üretim Makineleri

*Elektrik Teknik Kontrolleri

*Elektrik Test ve Ölçümleri

*Elektrik Tesisat Kontrolleri

*Topraklama Tesisatı Kontrolleri

*Jeneratör Test ve Kontrolleri

*Akümülatör, Transformatör

*NDT Kontrolleri ( Tahribatsız Muayene )

*Görsel Muayene Sıvı Penetrant Muayenesi

*Manyetik Parçacık Muayenesi

*Ultrasonik Muayene

*Radyografik Muayene

*Tesisat Kontrolleri

*Yangın Tesisatları Ve Motopomplar

*Havalandırma ve Klima Tesisatları

*Boru Tesisatları (Basınçlı Tesisatlar)

*Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

*İskele Kurulum ve Kontrolleri

*İskele Kurulumu, kullanımı, söküm talimatları ve iskele kurulumundan sökümüne kadar geçen süre içinde periyodik kontrolleri ve raporlama hizmetleri

İş hijyeni ölçümleri neden yaptırılmalıdır?

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun özellikle 10. maddesi esas alınarak işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

Aynı zamanda "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"na göre çıkarılan ve 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar, İş Verenlerin Yükümlülükleri isimli 5. maddesi "işveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır"

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.? hükmündedir. Buna göre işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına göre belirlenmiş olan parametrelerin test ve ölçümleri yaptırmak zorundadır. İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır.

İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz…

Paylaş